تانترا تاجر معدن ذغال سنگ

29 مارس 2012 . بسیاری ازمعادن افغانستان تا هنوز به طوردقیق مطالعه وبررسی نشده اند. معادن زغال سنگ نیزبه همین گونه است، اما گفته می شودکه میزان زغال سنگ.تانترا تاجر معدن ذغال سنگ,تانترا تاجر معدن ذغال سنگ,