فاصله حداقل 35KV

و بایستی دستگاهها بتوانند در حداقل درجه حرارت نیز به راحتی کار کنند. . در نتیجه خاصیت عایقی کمتر شده و مقدار ولتاژ شکست برای یک فاصله مشخص کمتر شده .. در ایران 277/480,220/380 2-1) ولتاژهای بالاتر از(kv)1 و پایین‌تر از 35(kv) دو سری.فاصله حداقل 35KV,12 سپتامبر 2012 . . مشخصی از نمونه روغن در بین دو الکترود که به فاصله 2.5mm از هم قرار دارند ریخته می شود. . ولتاژ تخلیه برای روغن ترانس Fresh معمولاً بین 35kV (حداقل) تا 45kV می باشد که . کشش سطحی برای روغن fresh حداقل 40 Dyne/cm است.

9 نظرات

یکی از عوامل تعیین کننده حداقل قطر هادی در ولتاژهای بالا پدیده کرونا می باشد . . نیرو انتخاب گردیده ، لیکن در ولتاژهای بالاتر از 35(KV) بعلت فاصله بیشتر بین.

فاصله حداقل 35KV,

1-35kv. ) ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﺘﺎژ ﭘ. ﺎﺋﯿﻦ ﮐﻪ از. 1000. وﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ . و. وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ از. 63000. وﻟﺖ. (. 63kv. ) ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز از ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﻗﻮي. و ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ. 2-6 -.

transformer (35kV up to 800kV) . ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﺧﻄﺎي ﻣﺮﮐﺐ .. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺰﺷﯽ. ) اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﯾﺎن و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ. ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن.

ﻭﻟﺘﺎژﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ. ﺷﻜﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ .. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ. 4. ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ... 35 kV Overhead Lines”, 28th International Conference on.

وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل، از ﻓﺎﺻﻠﻪ .. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ ﮐﺜﺎﻓﺎت و اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ روي اﯾﺰوﻻﺗﻮر را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳ . 35 KV. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺰوﻻﺗﻮر دﻟﺘﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﻘﺮه ﻫﺎي آوﯾﺰان ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژﻫﺎي زﯾﺎدﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻪ ﻋﺒ.

. با ضخامت حداکثر یک میلیمتر از جنس منیزیم برای انجام پروژه دکتری توضیحات .. فنی: ولتاژنامی=24/3kv ولتاژاستقامت 3min=25.0kv 1min=35kv ,ولتاژپنچری.

Pre:سنگ شکن خزنده اندونزی
Next:استفاده از گیاهان خرد کن قابل حمل برای فروش