تواب صاحب معادن گرانیت قرمز در راجستان

11 جولای 2006 . ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺗﺰﻳ. ﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه. اي از ﻣﻌﺎدن ﻓﻌﺎل ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد. اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ. ... ﮔﺮاﻧﻴﺖ. ﻫﺎي آﻟﻜﺎﻟﻦ. ) ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در.تواب صاحب معادن گرانیت قرمز در راجستان,