قطعات مورد استفاده برای 2540 رپیدز سرو سنگ شکن فکی

بگفتا همان سنگ، بر سر زنیدش. جز این نیست بدکار را مزد و کیفر. بخندید دیوانه زان دیورائی. که نفرین برین قاضی و حکم و دفتر. کسی میزند لاف بسیار دانی.قطعات مورد استفاده برای 2540 رپیدز سرو سنگ شکن فکی,سرو سنگ. نهان کرد ديوانه در جيب، سنگي. يکي را بسر کوفت، روزي بمعبر. شد از رنج رنجور و از درد نالان. بپيچيد و گرديد چون مار چنبر. دويدند جمعي پي دادخواهي.

6 نظرات

پروین اعتصامی — 'نهان کرد دیوانه در جیب سنگییکی را به سر کوفت روزی بمعبرشد ازرنج رنجور و از درد نالانبپیچید وگردید چون مار چنبردویدند جمعی پی داد خوا.

بگفتا همان سنگ، بر سر زنیدش. جز این نیست بدکار را مزد و کیفر. بخندید دیوانه زان دیورائی. که نفرین برین قاضی و حکم و دفتر. کسی میزند لاف بسیار دانی.

سرو سنگ. نهان کرد ديوانه در جيب، سنگي. يکي را بسر کوفت، روزي بمعبر. شد از رنج رنجور و از درد نالان. بپيچيد و گرديد چون مار چنبر. دويدند جمعي پي دادخواهي.

پروین اعتصامی — 'نهان کرد دیوانه در جیب سنگییکی را به سر کوفت روزی بمعبرشد ازرنج رنجور و از درد نالانبپیچید وگردید چون مار چنبردویدند جمعی پی داد خوا.

Pre:دستگاه SCM در چین
Next:دستگاه های سنگ شکن سنگ مورد استفاده برای فروش غنا