صرفه جویی در انرژی با یاطاقان غلتکی در آسیاب گلوله ای سیمان

با توجه به مصرف باالی انرژی در واحدهای خردایش و سایش، لزوم استفاده از. کمک س اینده ها در .. رابطه 1 صرفه جویی بر زمان مواد س ایش یافته را محاسبه. می کند، در حالی که . آسیاب غلتکی عمودی نس بت به آسیاب گلوله ای بیشتر است. اس تفاده از.صرفه جویی در انرژی با یاطاقان غلتکی در آسیاب گلوله ای سیمان,ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻛﺮﺩﻥ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ150 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ .. ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻴﻮﺏ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.

24 نظرات

پتانسيل صرفه جويي در صنعت سيمان . 100 ميليون دلار است كه رقمي معادل ارزش يك كارخانه سيمان با ظرفيت يك ميليون تن در سال است. . راهكارهاي صرفه‌جويي انرژي در آسياب مواد خام مثلاًَ جايگزيني آسياب‌هاي غلطكي به جاي . كنترل مستمر شارژ گلوله.

ﮔﻠﻮﻟﻪ اي. Ec≥120. Ec≥118. Ec≥114. ﺧﺸﮏ. +. ﭘﺮي ﻫﯿﺘﺮ. +. ﭘﯿﺶ ﺗﮑﻠﯿﺲ. ﮔﺮﯾﺖ. ﻏﻠﻄﮑﯽ. Ec≥113 . ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار. داﺷﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﻮﻟﻮژي در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻣﺮوري ﺑﺮ .. زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮره ، آﺳﯿﺎب ﺳﯿﻤﺎن و . و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از.

گام های اصلی برای صرفه جویی انرژی در صنایع چیست؟ . اصلاح الگوی مصرف که با استفاده از فرهنگسازی، حذف مصارف غیر ضروری، .. استفاده از آسیاب غلتکی عمودی به جای آسیاب گلوله ای (Ball Mill) و جدا کننده های با . آسیاب سیمان/توزیع ... کارکردآرام و عمر طولانی تر یاتاقان ها و بلبیرینگ ها به علت کار کردن در دمای پایین تر.

21 دسامبر 2008 . سالهاست که آسیای غلطکی عمودی در صنعت سیمان برای خردایش سنگ آهک و ذغالسنگ استفاده میشود. . یکی از دلایل آن این است که بخشی از انرژی صرفهجویی شده (به دلیل . این کار توسط یاتاقان قرار گرفته در زیر فلنج خروجی جعبه دنده انجام میشود . هماتیت(۱) bond ball mill(۱) آزمایش آسیای گلوله ای باند(۱) bond work.

15, بررسي اثر كيفيت روانكاري بر رفتار ارتعاشي ياتاقان غلتشي, Pdf, 9 . 20, بررسی صرفه جويي اقتصادی ناشی از بهينه سازی مصرف روغن و افزايش عمر . 33, عيب يابي واحد هيدروليك و گيربكس آسياب گلوله اي سيمان با استفاده از آناليز روغن ... اين آلودگي منجر به خرابي موتور، روغنکاري غيرموثر، دماي کار بالا، اتلاف انرژي،.

30 ا کتبر 2014 . نگهداری تعمیرات در صنعت سیمان حمیده ایرج - پاییز 98 1 پروژه دامنه نگهداری ... یکی اینکه همراه با کلینکر و سنگ گچ بصورت یکجا و در یك آسیاب پودر شوند و ... مورد کاربرد عام تری دارند، آسیاب مواد گلوله ای و آسیاب مواد غلطکی می باشند. .. نگهداری و تعمیرات در کارخانه ها معمولاً منجر به صرفه جویی انرژی می شود.

ند با وجود. مزایای غیرقابل چشم. پوشی آسیاهای غلتکی فشار باال، بهره. برداری از آن روندی . تر، افزایش کارایی انرژی، بارگیری نسبتاً یکنواخت مواد در . جویی در انرژی مورد توجه . اگر چه فناوری آسیاهای غلتکی فشار باال در صنایع سیمان و آهن به رشد قاب .. ایرانیان. )میدکو(. با ورود باری به. HPGR. که حاوی گل. وله. های آسیای گلوله. ای.

23 ا کتبر 2014 . شماره پنجاه و پنجم نشریه پیام فوالد که با همکاری متخصصین صنایع . پروژه هاي متهورانه را ميسر مي كنند، بلكه امكان صرفه جويي قابل توجه و . Modern high strength Nb-bearing structural steels, Millennium .. نمونه اي با 8 میلي متر قطر و 20 میلي متر ارتفاع از صفحات .. سرباره کوره بلند با گلوله های افزوده شده.

با توجه به مصرف باالی انرژی در واحدهای خردایش و سایش، لزوم استفاده از. کمک س اینده ها در .. رابطه 1 صرفه جویی بر زمان مواد س ایش یافته را محاسبه. می کند، در حالی که . آسیاب غلتکی عمودی نس بت به آسیاب گلوله ای بیشتر است. اس تفاده از.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻛﺮﺩﻥ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ150 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ .. ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻴﻮﺏ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.

پتانسيل صرفه جويي در صنعت سيمان . 100 ميليون دلار است كه رقمي معادل ارزش يك كارخانه سيمان با ظرفيت يك ميليون تن در سال است. . راهكارهاي صرفه‌جويي انرژي در آسياب مواد خام مثلاًَ جايگزيني آسياب‌هاي غلطكي به جاي . كنترل مستمر شارژ گلوله.

ﮔﻠﻮﻟﻪ اي. Ec≥120. Ec≥118. Ec≥114. ﺧﺸﮏ. +. ﭘﺮي ﻫﯿﺘﺮ. +. ﭘﯿﺶ ﺗﮑﻠﯿﺲ. ﮔﺮﯾﺖ. ﻏﻠﻄﮑﯽ. Ec≥113 . ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار. داﺷﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﻮﻟﻮژي در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻣﺮوري ﺑﺮ .. زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮره ، آﺳﯿﺎب ﺳﯿﻤﺎن و . و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از.

گام های اصلی برای صرفه جویی انرژی در صنایع چیست؟ . اصلاح الگوی مصرف که با استفاده از فرهنگسازی، حذف مصارف غیر ضروری، .. استفاده از آسیاب غلتکی عمودی به جای آسیاب گلوله ای (Ball Mill) و جدا کننده های با . آسیاب سیمان/توزیع ... کارکردآرام و عمر طولانی تر یاتاقان ها و بلبیرینگ ها به علت کار کردن در دمای پایین تر.

21 دسامبر 2008 . سالهاست که آسیای غلطکی عمودی در صنعت سیمان برای خردایش سنگ آهک و ذغالسنگ استفاده میشود. . یکی از دلایل آن این است که بخشی از انرژی صرفهجویی شده (به دلیل . این کار توسط یاتاقان قرار گرفته در زیر فلنج خروجی جعبه دنده انجام میشود . هماتیت(۱) bond ball mill(۱) آزمایش آسیای گلوله ای باند(۱) bond work.

15, بررسي اثر كيفيت روانكاري بر رفتار ارتعاشي ياتاقان غلتشي, Pdf, 9 . 20, بررسی صرفه جويي اقتصادی ناشی از بهينه سازی مصرف روغن و افزايش عمر . 33, عيب يابي واحد هيدروليك و گيربكس آسياب گلوله اي سيمان با استفاده از آناليز روغن ... اين آلودگي منجر به خرابي موتور، روغنکاري غيرموثر، دماي کار بالا، اتلاف انرژي،.

30 ا کتبر 2014 . نگهداری تعمیرات در صنعت سیمان حمیده ایرج - پاییز 98 1 پروژه دامنه نگهداری ... یکی اینکه همراه با کلینکر و سنگ گچ بصورت یکجا و در یك آسیاب پودر شوند و ... مورد کاربرد عام تری دارند، آسیاب مواد گلوله ای و آسیاب مواد غلطکی می باشند. .. نگهداری و تعمیرات در کارخانه ها معمولاً منجر به صرفه جویی انرژی می شود.

ند با وجود. مزایای غیرقابل چشم. پوشی آسیاهای غلتکی فشار باال، بهره. برداری از آن روندی . تر، افزایش کارایی انرژی، بارگیری نسبتاً یکنواخت مواد در . جویی در انرژی مورد توجه . اگر چه فناوری آسیاهای غلتکی فشار باال در صنایع سیمان و آهن به رشد قاب .. ایرانیان. )میدکو(. با ورود باری به. HPGR. که حاوی گل. وله. های آسیای گلوله. ای.

ﮔﺰارش اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﺑﻪ روش ﻓﻮرج و ﻧﻮرد. 157 . ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻓﻮﻻد اﺳـﻔﺮاﯾﻦ. ﺑـﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﺳﻔﺮاﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. و ﺗﺪوﯾﻦ.

مرکز BOLE R&D در آلمان و با کارخانه ها در چین و مالزی. .. صرفه جویی انرژی و نیروی کار. . پیچ / پلاستیک اکسترودر : اکسترودر دو پیچ موازی به طور گسترده ای در استفاده شده . پلاستیک دستگاه رشته برای تولید گلوله های (سرد و برش) .. غلتک آسیاب مخلوط کردن آزمایشگاه از غلطک های . .. خط تولید لوله های پیش استرس سیمان

11, cpP8T10, آنالیز ارتعاشات لینک خارجی زنجیر غلتکی با روش المان محدود و پیش . 25, cpP257T10, ارائه راهکار نگهداری و تعمیر شافت آسیای گلوله‌ای کارخانه تغلیظ . 7, cpP208T02, نقش موتورهای الکتریکی ونگهداری آنها در صرفه جویی انرژی وهزینه ... A-10-131-1, بررسی عیوب چرخدنده آسیاب سیمان گلوله ای کارخانه سیمان ایلام.

فصل 2- فولادهاي حرارت پذير (قابل عمليات حرارتي)، فولادهاي ياتاقان هاي چرخشي و .. به عنوان مثال در مورد فولاد ST37 با شماره استاندارد 1.0259 به استانداردهاي .. مراحل مختلف عمليات حرارتي و از آنجا صرفه جويي در زمان و هزينه و نيز حفظ محيط زيست. .. تیرآهن و قطعات مهندسی نظیر میل لنگ،شاتون،اتصالات و شیرها ،گلوله های آسیاب و .

بیش از 1400 طرح خود اشتغالی آماده: دیگر نگران این که چه طرح خود اشتغالی ای به . 12- طرح کسب و کار با عنوان تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی جهت دریافت وام .. طرح توجیهی تولید پاکت سیمان; طرح توجیهی تولید پروفیل چوب پلاستیک .. طرح کسب و کار گلوله های آسیاب به روش فورج و نورد; طرح کسب و کار لپينگ.

Pre:صادرات تجهیزات معدن به ایران
Next:برخورد سنگ شکن سنگ