معدن ارنست هنری پیمانکاران زیرزمینی

2 مارس 2003 . اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﺥ. -. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺣﻘﯿﻘﯽ .. ﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ . ودرﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮی. و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن.معدن ارنست هنری پیمانکاران زیرزمینی,2 مارس 2003 . اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ . ﺥ. -. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺣﻘﯿﻘﯽ .. ﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ . ودرﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮی. و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن.